Σάββατο, 8 Αυγούστου 2009

Εκπόνηση μελετών

1. Μελέτη θερμικής συμπεριφοράς.
Πρόκειται για ένα τεύχος μελέτης διαφόρων επιμέρους αναλύσεων (ηλιασμού, σκιασμού, επισκίασης, θερμικής άνεσης, επιπέδων φυσικού φωτισμού κ.α.) στοχεύοντας στον προσδιορισμό της θερμικής συμπεριφοράς του κτιρίου, εξετάζοντας τα θετικά και τα αρνητικά θερμικά χαρακτηριστικά και τέλος να επιφέρει θετικές αλλαγές για την επίτευξη μιας βέλτιστης θερμικής συμπεριφοράς.
2. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των ενεργειών από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού, την κατασκευή έως και την λειτουργία του αντικείμενου της μελέτης και καταλήγει στις συνέπειες τους καθώς και στην επίπτωσή τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Η μελέτη εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχοντας υπ' όψη την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος του τόπου εξετάζει την εύρεση και τον προσδιορισμό των διαφόρων πιθανών λύσεων για την αποφυγή αρνητικών για το περιβάλλον επιπτώσεων.

3. Μελέτη βιώσιμης αποδοτικότητας.

Η εκπόνηση της μελέτης βιώσιμης αποδοτικότητας συμπεριλαμβάνει μια ολιστική προσέγγιση έρευνας της αποδοτικότητας ενός έργου ως προς τους τρεις κύριους τομείς που συγκροτούν την έννοια της βιωσιμότητας, τον περιβαλλοντικό τομέα, τον οικονομικό και τον κοινωνικό. Πρόκειται δηλαδή για μια τεχνικοοικονομική ανάλυση με περιβαλλοντικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Η εκτεταμένη ανάλυση σε επιμέρους τομείς φυσικά έχει να κάνει άμεσα με τη βαρύτητα και το είδος του έργου έναντι συγκεκριμένων προβληματισμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: